Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor

 

https://rcoak.nl/

 De Geschiedenis

Toen de protestanten het vanaf 1578 in Amsterdam voor het zeggen kregen, waren de katholieken voor het belijden van hun religie gedwongen ondergronds te gaan. Zij bleven echter hun weeskinderen, armen en ouderen ondersteunen vanuit het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, of Comptoir zoals het toen genoemd werd.

RCOAK, inmiddels een stichting, geeft vandaag de dag de oude caritas modern gestalte en ondersteunt uit de opbrengst van haar kapitaal initiatieven die de kwaliteit van leven van ouderen en andere kwetsbare groepen bevorderen.

“Liefde het fundament”
Over de rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar heeft dr. Jurjen Vis het boek "Liefde is het Fundamen”, 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam” geschreven, een uitgave van uitgeverij Boom. Kunstgeschiedenis, religiegeschiedenis en sociologie geven het verhaal extra diepte. Dit boek is verkrijgbaar bij Stichting RCOAK.

 College van Regenten

 Stichting RCOAK is lid van de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland en onderschrijft haar gedragscode. Frieda de Pater is vertegenwoordigd in het bestuur van de FIN als vice-voorzitter. Daarnaast vertegenwoordigt Frieda de Pater Stichting RCOAK in het dagelijks bestuur van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. De Stichting kent een bestuursreglement waarin onder andere de zittingstermijnen van de Regenten en de herbenoemingsprocedures zijn geregeld. Ook heeft de Stichting een beleggingsstatuut. Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder die binnen het mandaat dat jaarlijks wordt vernieuwd zelfstandig het vermogen, belegd in effecten, beheert. De rentmeester draagt zorg voor het beheer van de landerijen. Het bestuur van de Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring Naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).


Stichting RCOAK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent o.a. een vrijstelling van heffing van schenkingsrecht.
Stichting RCOAK staat open voor legaten en nalatenschappen.