De Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk ‘s-Gravendeel, statutair gevestigd aan Weegje 1b 3295CT te ‘s-Gravendeel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact gegevens: Website http://www.sgoonline.nl
Adres: Weegje 1b 3295CT ’s-Gravendeel

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De SGO verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of activiteiten, of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer alleen voor vergoedingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De SGO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wielewaal chauffeurs:

 • Voor het maken van een rooster voor het vervoeren van personen.
 • Het verzenden van uitnodigingen voor een vrijwilligersmaaltijd.

Fietsplan:

 • Op de website van fietsplan worden namen, adressen en telefoonnummers van vrijwilligers vermeld voor het reserveren van de rolstoel- en duofiets.
 • Na het plaatsvinden van de fietstocht en datum worden de gegevens van de – website verwijderd. Website www.sgo-fietsplan.123website.nl

Even wat anders:

 • Naam adres, telefoon, geboortedatum en email adres van deelnemers worden opgeslagen voor de coördinator van dit evenement.
 • Tevens wordt de geboortedatum gebruikt voor het sturen van een attentie.
 • Naam, adres, telefoon en emailadres van vrijwilligers worden gebruikt voor toesturen van informatie en notulen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren:
De SGO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

 • Zolang vrijwilligerswerk wordt verricht.
 • Zolang deelnemer van fietsplan of even wat anders.
 • Indien het vrijwilligerswerk of deelnemer schap wordt opgezegd of bij overlijden blijven de gegevens nog 1 jaar bewaard voor statistische gegevens en jaarverslag.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:
De SGO verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SGO en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar email: info@sgoonline.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De SGOG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De SGO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat info@sgoonline.nl of met een schrijven naar SGO. Weegje 1b, 3295CT, ‘s-Gravendeel